Bylo ne bylo - akryl, 80x60

Bylo ne bylo - akryl, 80x60